Get Adobe Flash player

 Informacja dotycząca dożywiania uczniów w Szkołach  2015r.

        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie dożywiania dzieci w szkole:
•    Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
•    W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące formę opodatkowania - zaświadczenie z Urzędu Gminy od kiedy działalność gospodarcza jest prowadzona, - oświadczenie o dochodzie za miesiąc poprzedzający złożenie podania w przypadku osób, które rozliczają się ryczałtowo, natomiast osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2013 r.
•    Zaświadczenie z ZUS/KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
•    Odcinek potwierdzający opłacanie składek za IV 2014r.
•    Oświadczenie o kwocie pobranych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej np. dodatek mieszkaniowy, świadczenie opiekuńcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek stały itp.
•    Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
•    Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego;
      Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie. kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole.
      Termin składania wniosków do tutejszego .Ośrodka ustala się od dnia 15 grudnia 2014r. do dnia 5 stycznia 2015 r., aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2015r. Wnioski złożone po 05.01.2015r. rozpatrywane i realizowane będą w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
      Wszelkich informacji dodatkowych na temat składania wniosków na dożywianie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach w godzinach:
poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30 lub pod numerami: tel. 85 / 7140116 w. 40

Polecamy

     e-puap

elektroniczna skrzynka podawcza

mapa

oeeatlas-przyrody

mapa zagrożeń

NOE1

litwa

cdbdkw