Get Adobe Flash player

 INFORMACJA

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

W związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usuniecie wyrobów zawierających azbest w 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wójt Gminy Zawady powiadamia, że Urząd Gminy przyjmuje wnioski osób zainteresowanych usunięciem wyrobów zawierających azbest.

 

ZGŁOSZENIE

  • Osobiste złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Zawady,  pok. 3

(kserokopia tytuły prawnego władania nieruchomościami w załączniku )

 

    Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku samorządy muszą złożyć w terminie do 31 stycznia 2016 r. dlatego tez osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny odpowiednio wcześnie ( nie później niż do dnia 18 grudnia 2015 r.) złożyć osobiście formularze o ujęcie ich przedsięwzięcia  w składanym przez Urząd Gminy wniosku do WFOŚiGW w Białymstoku.

    Informuję, że kwota dofinansowana przedsięwzięcia wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontażu, transportu i zdeponowaniu odpadów na składowisku.

    Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Koszty te finansują zainteresowani mieszkańcy.

    Dofinansowanie nie obejmuje mieszkańców, którzy we własnym zakresie zlecili i ponieśli koszty demontażu, transportu i / lub przekazali do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

    Powyższe działania maja na celu realizacje zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Zawady na lata 2007 – 2032”.

    Dane uzyskane drogą wstępnego naboru wniosków ( zgłoszeń) od zainteresowanych mieszkańców pozwolą nam określić planowany efekt ekologiczny  oraz oszacować zakres i koszt prac.

 

Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Zawady – Referat Inwestycji, Rolnictwa i Obsługi Technicznej, pok. 3 i na stronie internetowej www.gminazawady.pl

Osoba do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań: Paweł Wilczewski, Referat Inwestycji, Rolnictwa i Obsługi Technicznej tel. 85 / 714 00 28 wew. 50.

 

UWAGA:

    Zgłoszenie niniejszego Wniosku nie jest jednoznaczne z realizacją usuwania wyrobów zawierających azbest. Podjęcie przez Gminę Zawady działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Ponadto przewiduje się weryfikacje złożonych Wniosków.

Załączniki:

Informacja

Wniosek

Polecamy

     e-puap

elektroniczna skrzynka podawcza

mapa

oeeatlas-przyrody

mapa zagrożeń

NOE1

litwa

cdbdkw