Informacja społeczeństwa zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399) I.    Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zawady jest: MPO Spółka z o.o. 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48 II.  Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów 18-300 Zambrów, Czerwony Bór, III. Gmina Zawady w 2017 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu: Odpady opakowaniowe: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,82 % Odpady ulegające biodegradacji – 18,46 % IV. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: Placu po byłym SKR w Zawadach, działka Nr 355 16-075 Zawady, ul. Akacjowa V.   Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest: MPO Spółka z o.o. 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48.