folia USUWANIE FOLII ROLNICZEJ I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ Wójt Gminy Zawady informuje, iż gmina zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Zawady odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
  • folii rolniczych,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach,
  • big bagów.
          W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z pomocy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Zawady. Ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady. W terminie do 6 grudnia 2019 r. Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Zawady dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Prosimy aby folie rolnicze oraz inne odpady pochodzące z działalności rolniczej wolne były od zabrudzeń i zanieczyszczeń m.in. od błota ,śniegu oraz wody. Aby w miejscu odbioru składowane były pod dachem. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zawady, pokój nr 3. Druk wniosku