ODPADY

Regulamin konkursu na najlepszą organizację zbiórki i segregację surowców wtórnych:

1. Cel konkursu: 1. Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez: 2. Utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji; 3. Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowania odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych; 4. Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu; 2. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zawadach i Urząd Gminy Zawady. 3. Zasady konkursu:
  • Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Zawadach ,
  • Konkurs obejmuje segregację surowców wtórnych w zakresie: - tworzywa sztuczne - makulatura; - szkło (butelki, słoiki);
  • Odpady odbierane będą w dniu 20.III.2020 r. na terenie placu dawnego SKR-u;
  • Wszystkie odpady muszą być zapakowane w odpowiedni kolor worków, które dostępne są w sekretariacie Urzędu Gminy w Zawadach.
4. Kryteria oceny:
  • Suma ilości wszystkich zebranych surowców wtórnych wyrażona w kg.
5. Nagrody: Zwycięzcy – trzy pierwsze miejsca – za największą ilość posegregowanych surowców wtórnych otrzymają nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wójta Gminy Zawady. 6. Komisja konkursowa: 1. Komisję konkursową powoła Wójt Gminy. 2. Komisja dokona oceny ilości zebranych odpadów