„WZMACNIANIE ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, W TYM WYSTĘPOWANIE SUSZY, POPRZEZ WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU MAŁEJ RETENCJI NA OBSZARZE LGD N.A.R.E.W."
 
 
Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń.
 
Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021-31.10.2021 roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Działania LGD N.A.R.E.W. tj. w gminach: Choroszcz, Łapy, Kobylin Borzymy, Krypno, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.
Grupę docelową projektu stanową osoby, które zamieszkują gminy z obszaru LSR, w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W: bezrobotna młodzież (osoby do 35 roku życia), kobiety na obszarach wiejskich i tzw. „domownicy", osoby starsze (po 50 r.ż), osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:
  1. Szkolenia z zakresu zastosowania małej retencji w gospodarstwie domowym i rolnym dla 110 uczestników (11gr x 10os x 8h). Szkolenia realizowane będą w każdej z gmin objętych projektem po jednym szkoleniu.
  2. Konferencja - Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu, w tym występowanie suszy, poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego na obszarze LGD N.A.R.E.W dla 50 uczestników.
  3. Zakup zbiorników na deszczówkę - w ramach realizacji projektu w celu promowania działań proekologicznych wpływających pozytywnie na zmiany klimatu zostaną zakupione dekoracyjne zbiorniki na deszczówkę, które zostaną umieszczone przy każdej z 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Będą one przykładem dobrych praktyk związanych z zatrzymywaniem wody dla mieszkańców poszczególnych gmin.
Zapraszamy mieszkańców Państwa gminy do udziału w projekcie. W najbliższym czasie dostarczymy do Państwa plakaty oraz ulotki promocyjne. Liczmy na wsparcie w rekrutacji uczestników szkoleń, które planujemy zrealizować w okresie czerwiec-lipiec 2021r.
W załączeniu regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy.
Projekt jest  realizowany  w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.