informacja Urząd Gminy Zawady ogłasza, że w wyniku naboru grantobiorców projektu grantowego pt:„Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu. Podczas prac Biura Projektu opiniującej formalnie i merytorycznie złożone wnioski w ramach otwartego naboru do projektu grantowego pt: „Instalacje OZE Energia cieplna ze słońca na terenie Gminy Zawady” ustalono listy osób zakwalifikowanych do projektu. W związku z tym, iż wciąż są środki dostępne w postaci grantów w powyższym projekcie na instalację kolektorów słonecznych planowany jest nabór uzupełniający grantobiorców. Liczymy, że w miesiącu czerwcu lista podstawowa uczestników zostanie rozszerzona o kolejnych uczestników. Będzie to możliwe, ponieważ nie wystarczająca liczba grantobiorców zgłosiła się dotychczas. Nabór wniosków o grant odbył się w dniach 16/04/2021r. do 17/05/2021r. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej sporządzono listę podstawową oraz nie sporządzono listy rezerwowej grantobiorców ze względu na zbyt małe zainteresowanie. Pracownicy odpowiedzialni za projekt będą kontaktować się telefonicznie z grantobiorcami, w celu ustalenia terminu podpisania umowy o powierzenie grantu. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem naboru, grantobiorca może przystąpić do realizacji instalacji OZE po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu oraz po przeprowadzeniu analizy rynku. Biuro projektu tel. 85 7140 028 . Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.