2018 r

Informacja społeczeństwa zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013, poz. 1399)

I.    Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zawady jest:

MPO Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48

II.  Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów

18-300 Zambrów, Czerwony Bór,

III. Gmina Zawady w 2017 roku osiągnęła następujące poziomy recyklingu:

Odpady opakowaniowe: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,82 %

Odpady ulegające biodegradacji – 18,46 %

IV. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Placu po byłym SKR w Zawadach, działka Nr 355

16-075 Zawady, ul. Akacjowa

V.   Firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych jest:

MPO Spółka z o.o.

15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48.