Wójt Gminy Zawady ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach

 

Zgodnie z art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 530) oraz art. 122 ust 1 i art. 123 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901) Wójt Gminy Zawady ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach z siedzibą w Zawadach, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady.

1.  Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach

Plac Wolności 12

16-075 Zawady

2.  Określenie stanowiska:

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach

3.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskie,
  2. w przypadku cudzoziemca - znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. U. z 2021 r. poz. 672);
  3. prawo jazdy kategorii B oraz posiadanie możliwości korzystania z samochodu prywatnego w celach służbowych,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 289 ze zm.),
  7. nieposzlakowana opinia,
  8. wykształcenie wyższe,
  9. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - zgodnie z art. 122 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901),
  10. staż pracy – co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej,
  11. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
  12. dobra znajomość przepisów prawa obowiązujących w zakresie zadań gminnego ośrodka pomocy społecznej, w szczególności ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionych do alimentów, o Karcie Dużej Rodziny, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz kodeks postępowania administracyjnego.
 • Wymagania dodatkowe
  1. posiadanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności kierowania zespołem pracowników,
  2. wysoka kultura osobista, obowiązkowość i dyspozycyjność,
  3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
  4. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych,
  5. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

4.  Zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności:

 • kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej Zawadach (dalej: OPS) oraz reprezentowanie OPS na zewnątrz,
 • realizacja zadań własnych Gminy Zawady (dalej: Gmina) i zadań zleconych Gminie, należących lub przekazanych do kompetencji OPS,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Zawady,
 • opracowywanie planu finansowego OPS, sprawowanie kontroli nad jego wykonaniem oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na wykonanie zadań OPS,
 • prowadzenie kontroli zarządczej w OPS,
 • nadzór nad kompleksową, sprawną, terminową, zgodną z prawem realizacją zadań OPS,
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i głównym księgowym OPS,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Zawady i zarządzeń Wójta Gminy Zawady w sprawach z zakresu działalności OPS, w tym projektów programów i strategii,
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności OPS, w tym dla potrzeb Wójta i Rady Gminy,
 • wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w OPS;
 • organizowanie pracy OPS w sposób zapewniający sprawne wykonywanie zadań,
 • pobudzanie aktywności społecznej i inicjowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk,
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań społecznych,
 • zarządzanie powierzonym mieniem, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Zawady oraz wynikających z potrzeb mieszkańców Gminy.

5.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • pierwsza umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na kolejny okres,
 • praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat),
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 • praca jednozmianowa,
 • miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady,
 • charakter pracy: częste kontakty międzyludzkie, zmienne tempo pracy, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji,
 • zakres obowiązków obejmuje również wykonywanie czynności poza siedzibą OPS - na terenie Gminy, w sytuacjach wymagających dokonania ustaleń lub załatwienia sprawy w określonym miejscu w Gminie.

6.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach nie przekroczył 6%.

7.  Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie do konkursu z umotywowaniem kandydowania na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach – podpisane własnoręcznie;
 • podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy (mający charakter informacyjny) wraz z opisem dotychczasowej pracy zawodowej lub prowadzonej działalności, bądź opisem obu tych form aktywności; zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o konkursie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy – kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie, w którym uczestnik konkursu stwierdza, że posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie), w którym uczestnik konkursu stwierdza, że:
 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nie toczyło się, ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne-skarbowe;
 3. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 4. nie był oraz nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, a także przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. podpisane własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub zobowiązanie do jej zamknięcia przed powołaniem na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach;
 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanie środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 289 ze zm.),
 9. posiada nieposzlakowana opinię,
 10. posiada dobrą znajomość przepisów prawa wymienionych w wymaganiach niezbędnych stawianych kandydatom w niniejszym ogłoszeniu;
 11. podpisaną własnoręcznie klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z postępowaniem konkursowym, dla potrzeb jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) – załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie.

8.  Termin i miejsce składania dokumentów

 1. Oferty konkursowe wraz z załącznikami, umieszczone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach”, należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Zawady (poniedziałek- piątek w godzinach 7.00 – 15.00) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady
 2. Oferty muszą wpłynąć na podany wyżej adres do dnia 22 września 2023 r. (w przypadku przesyłek pocztowych nie decyduje data stempla pocztowego, lecz liczy się data wpływu listu/przesyłki do Urzędu Gminy Zawady).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Zawady po dniu 22 września 2023 r. nie będą rozpatrywane (w przypadku dokumentów nadanych pocztą, decyduje data ich wpływu do Urzędu Gminy).

Dopuszcza się możliwość przesyłania dokumentów aplikacyjnych w postaci elektronicznej

poprzez portal ePUAP opatrzonych podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

9.  Inne ważne informacje dotyczące konkursu:

Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy Zawady powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • I etap - ocena złożonych ofert pod względem formalnym (bez udziału kandydatów) - sprawdzenie przez Komisję Konkursową kompletności wymaganych dokumentów oraz spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych,
 • II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Do II etapu konkursu zostaną dopuszczenie tylko ci kandydaci, których oferty będą zawierać wszystkie wymagane dokumenty i którzy spełnią wszystkie wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu o konkursie.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Ocena złożonych ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez Komisję Konkursową w terminie do dnia  29 września 2023 r.

Konkurs zostanie przeprowadzony również w przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata.

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna

2. Kwestionariusz osobowy

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

4. Oświadczenie Kandydata