Zawady, 27.10.2023 r.

OT.271.3.2023.DJ

ZAPYTANIE OFERTOWE

przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł netto ustalonym Zarządzeniem nr 24.2021 Wójta Gminy Zawady z dnia 17 czerwca 2021 roku

pn. Wymiana złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w Ciborach Gałeckich

I. Zamawiający

Gmina Zawady

Plac Wolności 12

16-075 Zawady

NIP: 9662088636

Tel. 85 7140028

Fax 85 7140028 wew. 31

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wymiany złoża filtracyjnego w hydrofiltrze na stacji uzdatniania wody w Ciborach Gałeckich (dz. Nr 139/5)
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 • Demontaż obudowy hydrofiltra celem dojścia do złóż filtracyjnych,
 • Usunięcie złoża filtracyjnego wraz z załadunkiem na środek transportu,
 • Zasyp nowego złoża filtracyjnego zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Wykonawcę (aktualne wyniki badań wody wskazują na przekroczenie jonu amonu w wodzie uzdatnionej),
 • Dezynfekcja, płukanie
 • Po wymianie złoża Zamawiający zleci wykonanie badania wody uzdatnionej, stwierdzające jej właściwą jakość zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. ws. Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla następujących parametrów fizykochemicznych (pH, mętność, żelazo, mangan, jon amonu) oraz bakteriologicznych,
 •  Po uzyskaniu wyników badań wody stwierdzających jej właściwą jakość sporządza się protokół odbioru.

       3. Zamówienie musi być zrealizowane w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi w tym szczególnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 1. Podstawą rozliczenia zadania będzie zrealizowanie przez Wykonawcę dostawy wraz z wymianą, dostarczenie atestów i certyfikatów na wykorzystane materiały dopuszczające do zastosowania do wody pitnej, uzyskanie pozytywnych badań wody, ponowne uruchomienie urządzeń i przywrócenie normalnej pracy SUW oraz podpisanie protokołu odbioru bez uwag.
 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości przedmiotu umowy oraz rękojmi za wady. 

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności faktury: 30 dni od dnia zatwierdzenia protokołu odbioru bez uwag.

IV. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta - Wymiana złoża filtracyjnego na stacji uzdatniania wody w Ciborach Gałeckich” w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres mailowy Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. –  w terminie do dnia 03.11.2023 roku, do godz. 13:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2023 roku o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz zawartość ofert.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w punkcie IV złożą następujące dokumenty:

 1. wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),
 2. dokumenty potwierdzające, że w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 2 zadania polegające na wykonaniu usługi wymiany złóż filtracyjnych na stacji uzdatniania wody oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert (100 %) jest cena realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty. Ilości materiałów i robót oblicza Oferent. Oferent jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak aby obejmowały pełen zakres prac, aby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z porównaniem złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

1.      Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.

2.      Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.

IX. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

a)  Dawid Janecki, tel. 85 714 00 28 w. 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 700 - 1500

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego lub anulowania przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Wykaz usług
 3. Załącznik nr 3 – Operat wodnoprawny
 4. Załącznik nr 4 – Schematy budynku i urządzeń
 5. Załącznik nr 5 – Badania wody surowej
 6. Załącznik nr 6 – Badania wody w parametrach grupy B

Plik zip z załącznikami

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawady reprezentowana przez Wójta Gminy Zawady Krzysztofa Wądołowskiego, Adres: ul. Plac Wolności 12, 16 -075 Zawady i dane kontaktowe administratora danych: tel. 85 714 00 28   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 504 976 690 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

8) Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.  

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10) Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.