KOMUNIKAT

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

Przypomnienie o obowiązku odśnieżania dachów

 

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tj. ze zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku.

Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ich pobliżu.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu, powinny być wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o spełnieniu obowiązków wynikających z powyższych przepisów.