Zawady, 05.02.2024 r.

OT.271.1.2024.ES     

 

           Zapytanie ofertowe o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  

      Przeprowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych , których wartość szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000,00 zł netto ustalonym Zarządzeniem nr 24.2021 Wójta Gminy Zawady z dnia 17 czerwca 2021 roku.

pn. Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach.

I. Zamawiający

   Gmina Zawady

         Plac Wolności 12,      

         16-075 Zawady 

         NIP: 9662088636

         Tel. 85 714 00 28    

         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

          II. Przedmiot zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach”, realizowanej na podstawie formuły zaprojektuj i buduj.
  2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Inspektor pełnić będzie funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz.682), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru został określony we wzorze umowy. 

W zakresie w/w inwestycji jest budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, robotami wykończeniowymi, zagospodarowaniem terenu, realizowana zgodnie z projektem.

Adres projektowanej inwestycji : Plac wolności 14, 16-075 Zawady.

Dostęp do postępowania przetargowego na realizację przedmiotowej inwestycji znajduje się na Platformie e-Zamówienia ( https://ezamowienia.gov.pl/pl/ ) , Zakładka : Przeglądaj postępowania /konkursy , Nazwa Zam.: Gmina Zawady , „Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia w Zawadach” (data 25 stycznia 2024 r.)”

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje
  • Dopełnienie wszystkich obowiązków i formalności, wynikających z obowiązków inspektora nadzoru określonych w prawie budowlanym.
  • Kontrolę całego procesu inwestycyjnego od dnia podpisania umowy we wszystkich branżach objętych zakresem inwestycji oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego określone dla funkcji Inspektora nadzoru

III. Wymagania zamawiającego

1.Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia w zakresie wskazanym poniżej ( pkt.2 lit. B-d )

2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać :

 a) aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

 b) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ,

 c) uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

 d) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

 e) co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

1.Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania. Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy został ustalony do dnia 31.10.2025 r.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest również w okresie gwarancji i rękojmi, do udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

V. Sposób przygotowania oferty

Należy podać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia. Cenę należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

VI. Miejsce i termin złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Zawady , Plac Wolności 12, 16-075 Zawady w sekretariacie Urzędu jednej wybranej formie:

- przesłać podpisaną ofertę na adres e-mail ( dokumenty w formie skanów): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- przesłać pisemnie na adres Urzędu lub dostarczyć osobiście.

2. Oferty należy składać do dnia 19.02.2024 r. do godz. 12.00

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.02.2024 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierować jedynym kryterium – „cena”.

3. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do   całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.

Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.

 

VII.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.

2. Pozostawienia bez rozpatrzenia ofert niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

VIII. Dodatkowe informacje.

1.Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

a) Edyta Sawicka, tel. 85 714 00 28 w. 39, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w godz. 7.00 - 15.00

IX. Załączniki do zapytania ofertowego

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 – Wzór umowy
  3. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
  4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy z generalnym Wykonawcą

Plik zip z załącznikami

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawady reprezentowana przez Wójta Gminy Zawady Krzysztofa Wądołowskiego, Adres: ul. Plac Wolności 12, 16 -075 Zawady i dane kontaktowe administratora danych: tel. 85 714 00 28   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 504 976 690 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl

8) Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postepowaniu.  

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom międzynarodowym.

10) Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie decyzji, ani profilowanie.