Zawady, dnia 26.04.2024 r.

OO.111.3.2024

WÓJT GMINY ZAWADY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY ZAWADY

 

I. Wójt Gminy Zawady ogłasza konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Zawady:

1) Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady,

2) Nazwa stanowiska urzędniczego: Skarbnik Gminy Zawady

3) Referat: Finansowy

4) Wymiar etatu: pełny etat

5) Forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy (art. 68-72)

6) Wynagrodzenie: według obowiązujących przepisów

II. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

III.   Wymagania dodatkowe:

1) preferowany kierunek studiów: ekonomia;

2) wskazane doświadczenie zawodowe na stanowisku Skarbnika Gminy;

3) znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych oraz innych przepisów  prawa niezbędnych do wykonywania zadań na stanowisku Skarbnika Gminy;

4) znajomość obsługi komputera; umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do obsługi budżetu gminy, w tym programu „BESTIA”,

5) samodzielność, zaangażowanie, dokładność, operatywność, umiejętność analiz problemów i poprawnego wyciągania wniosków, łatwość nawiązywania kontaktów, łatwość podejmowania decyzji, odporność na stres.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów określa art.54 ust.1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz.1270 z późn. zm.). Do zadań Skarbnika Gminy należy prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, wnioskowanie jego zmian;

2) koordynowanie planowania budżetu gminy;

3) opracowywanie projektów uchwał w sprawie budżetu, a także projektów uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu;

4) wykonywanie budżetu oraz prowadzenie kontroli finansowej i gospodarczej;

5) opracowywanie analiz gospodarki finansowej gminy oraz wynikających z nich wniosków;

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, oraz informowanie rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty;

7) opracowywanie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i kontrola ich przestrzegania;

8) nadzór nad gospodarką finansową gminy, a w szczególności odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

9) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku gminy;

10) przedkładanie wójtowi sprawozdań finansowych i opisowych z realizacji budżetu gminy;

11) wydawanie decyzji administracyjnych oraz innych aktów prawnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem wójta;

12) pełnienie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy;

13) kierowanie, organizowanie pracy, koordynowanie i nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez poszczególnych pracowników w podległej komórce organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarządzeniami i poleceniami Wójta;

14) nadzorowanie dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w podległej komórce organizacyjnej;

15) koordynowanie oraz nadzorowanie prawidłowości i terminowości postępowań administracyjnych prowadzonych w podległej komórce organizacyjnej;

16) uczestniczenie w naradach kierowników;

17) wskazywanie propozycji sposobu realizacji zadań Gminy w zakresie dotyczącym podległej komórki organizacyjnej;

18) podpisywanie pism, dokumentów, umów w zakresie określonym na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta;

19) nadzór nad prawidłowym stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt podległych pracowników;

20) określanie zakresów czynności pracownikom zatrudnionym w podległej komórce organizacyjnej oraz ich zmiana i bieżąca aktualizacja;

21) organizowanie i nadzorowanie sprawnej, kompetentnej i kulturalnej obsługi obywateli, prowadzenie postępowań w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej oraz terminowego załatwiania indywidualnych spraw;

22) opracowywanie okresowych ocen podległych pracowników;

23) udział w komisjach związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy;

24) zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków ochrony danych osobowych oraz przestrzegania procedur i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór nad przestrzeganiem tych zasad przez podległych pracowników;

25) udostępnianie informacji w Biuletynie informacji Publicznej;

26) współpraca z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych i kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Gminę;

27) zapewnienie bieżącego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych w przypadku nieobecności pracowników, którzy mają się wzajemnie zastępować;

28) realizacja obowiązków i odpowiedzialność w zakresie gromadzenia dochodów budżetowych oraz wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny celem uzyskania najlepszych efektów przy danych nakładach, w ramach realizacji przypisanych zadań;

29) planowanie i wykonanie wydatków związanych z zakresem realizowanych zadań;

30) uwierzytelnianie kopii dokumentów dotyczących zakresu działalności podległych komórek organizacyjnych na podstawie upoważnienia Wójta;

31) podpisywanie       dokumentów    wewnętrznych w sprawach      dot.      funkcjonowania           podległych      komórek organizacyjnych, niezastrzeżonych do podpisu Wójta.

2. Skarbnik pełni funkcję kierownika Referatu Finansowego. 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6) oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór – załącznik nr 1)

7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór – załącznik nr 2),

8) oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór – załącznik nr 2),

9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty wymagane ustawowo będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie. (wzór – załącznik nr 3 do ogłoszenia). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty.

VI. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w pozycji siedzącej w systemie jednozmianowym, wewnątrz budynku przy oświetleniu sztucznym i naturalnym. Pracownik użytkuje sprzęt biurowy, w szczególności komputer, drukarkę, kserokopiarkę, faks, telefon. Możliwe narażenie na obciążenie mięśniowo – szkieletowe i statyczne mięśni.

VII.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 maja 2024 roku do godz.15.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata  na adres: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady (sekretariat, pokój nr 11) z dopiskiem:  „Dotyczy konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Zawady”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy rekrutacyjnej.

Urząd Gminy Zawady nie zwraca złożonych dokumentów. Po upływie 6 miesięcy od zakończenia naboru dokumenty aplikacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór będą zniszczone.

Z Regulaminem konkursu można się zapoznać w Urzędzie Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl/ .   

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 085 7140028.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl/ raz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 poz.609) – osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na Skarbnika przez Radę Gminy Zawady.

Wójt Gminy Zawady

Krzysztof Wądołowski

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3