front budynku

Zawady, dnia 07.03.2024 r.

Nr OT.6840.1.2024.AD

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

  Wójt Gminy Zawady ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Zawady, położonej w obrębie Strękowa Góra (gm. Zawady, powiat białostocki, województwo podlaskie), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 331/28.

 

1) Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem ośrodka edukacji ekologicznej znajdująca się na działce o numerze ewidencyjnym 331/28 położona w obrębie wsi Strękowa Góra będąca własnością Gminy Zawady, o pow. 0,5489 ha. Powyższa działka posiada prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zambrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą KW LM1 Z/00023427/7 w której nie stwierdzono zapisów mających wpływ na wartość wycenianej nieruchomości. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości. Gminny -miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XV XII/20/82 z dnia 23 maja 1982 roku stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r. zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2022 r., poz. 503.) W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod urządzenia infrastruktury społecznej. Nieruchomość położona jest we wsi Strękowa Góra, gm. Zawady, przy drodze powiatowej. Oddalona ok. 12 km od Zawad. Działka graniczy, od strony północnej z drogą o nawierzchni asfaltowej, od strony zachodniej z drogą o nawierzchni szutrowej, od strony południowej i wschodniej z obszarami użytkowanymi rolniczo. Działka ma kształt nieforemny zbliżony do prostokąta . Działka sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane. Teren nieruchomości płaski. Działka zabudowana budynkiem. Budynek jest murowany, 3 kondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 959,60 m2 , w tym podpiwniczenie 102 m2. Powierzchnia zabudowy 435,90 m2 , kubatura 2898,50 m3. Teren w otoczeniu budynku zagospodarowany. Na działce położone są urządzenia małej architektury tj. wiaty zadaszone. Dojazd i podejście utwardzone kostką betonową. W otoczeniu budynku liczne nasadzenia z drzew i krzewów. Działka posiada urządzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, woda (studnia głębinowa), kanalizacja (przydomowa oczyszczalnia ścieków).    

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: Na nieruchomości znajduje się maszt sieci internetowej z osprzętem zamontowanym na dachu budynku będący własnością KOBA Sp. z o.o.                       

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 750 000 zł (cena netto=cena brutto, nieruchomość zwolniona z VAT).

Wysokość wadium wynosi 37 500,00 zł.

Terminy poprzednich licytacji: 21.09.2022, 09.01.2023, 11.05.2023, 04.09.2023, 08.12.2023.

2) Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  transakcja sprzedaży nieruchomości przez Gminę będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

3)  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zawady (Plac Wolności 12, 16-075 Zawady) w dniu 9 maja 2024 roku (czwartek),  o godz. 1000.

4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej powyżej (w poleceniu zapłaty należy wskazać obręb oraz numer działki, której dotyczy wadium), w terminie do dnia 8 maja 2024 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy Zawady Nr 44 8775 0009 0040 0400 0693 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie Oddział w Zawadach, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Urzędu Gminy w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu. 

5) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu  tożsamości.

6) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków, zaś w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków - wymagane jest  przedłożenie   pisemnego   oświadczenia   woli  drugiego  współmałżonka  o  wyrażeniu  zgody  na odpłatne  nabycie  nieruchomości  ze  środków  pochodzących  z  majątku  wspólnego  lub  złożenie  przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, w przypadku uczestnictwa w przetargu  osób  prawnych  oraz  podmiotów  podlegających  wpisowi  do  Krajowego  Rejestru Sądowego zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie 3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie    dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie. W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń  w przedmiocie  nabycia  nieruchomości.  Wspólnicy  spółki  cywilnej,  dokonujący czynności w przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki. W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania czynności prawnej, podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego.       

7) Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydanego w formie decyzji  administracyjnej   przez   ministra   właściwego   do   spraw   wewnętrznych   w   rozumieniu   ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

8)  Wpłacone wadium przez uczestnika, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie, nie później niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym (należy podać numer konta, na które powinno być wadium zwrócone).   

9)   Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego będzie pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11) Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości jest zobowiązana wpłacić wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy notarialnej.

12) Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez sprzedającego w celu podpisania umowy, oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

13) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów (uzasadnionej przyczyny), z podaniem informacji o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

14) Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zawady (Plac Wolności 12, 16-075 Zawady).

15)  Ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zawady, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Strękowa Góra, a także opublikowane na stronach internetowych: www.gminazawady.pl, http://bip.ug.zawady.wrotapodlasia.pl/ oraz www.monitorurzedowy.pl.

16) Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213). 

tył budynku

wiata

2

 3

4

5

7

8